De Sociale Alliantie is een landelijk netwerk dat zich inzet voor condities die arme en kwetsbare mensen nodig hebben voor een leefbaar bestaan. In 2014 hebben we een verkenning gedaan naar de Sociale Coöperatie. www.socialealliantie.nl

Blog

Blog

Met regelmaat vindt u hier een nieuwe blog die betrekking heeft op Sociale Coöperaties, het Bijzonder Statuut en Sociaal Ondernemerschap.

 

29/09/17 – Leren van samenwerken: anti-armoede coöperaties – Alexander Morren

Peer’M: sociale coöperaties tegen de armoede.

Op 29 september wordt de landelijke manifestatie ‘Peer’M! Uit de armoede, op weg naar bestaanszekerheid!’ georganiseerd door het platform Sociale Alliantie, het landelijk netwerk armoedebestrijding. De aangesloten sociale coöperaties hebben als doel: sámen uit de armoede, op weg naar bestaanszekerheid. 29 september wordt een terugblik van vier jaar basisinitiatieven en stappen die samen door sociale coöperaties in Nederland zijn genomen. ‘De schijnwerpers staan op de nieuwe verhoudingen die ontstaan zijn tussen burgers en overheid op het gebied van publieke taken’. 12 initiatieven zijn reeds uitvoerig beschreven op de website Initiaief.nu. Het betreffen coöperaties van samenwerkende ‘peer-to-peer’ ervaringsdeskundigen die elke vanuit hun eigen expertise, vaak door geheel nieuwe creatieve initiatieven uit de armoede proberen komen en zo bestaanszekerheid voor zichzelf en anderen te creëren.

Zo beschrijft initiatief De Vrije Uitloop de kern van een sociale coöperatie: ‘We willen mensen helemaal betrekken in het beslissingstraject. We beslissen samen over dingen die een coöperatie aangaan. We hebben ook allemaal evenveel stemrecht. Er is niet één baas; we doen het als een coöperatie omdat we het naar het wij-gevoel en het we-willen-het-samen-doen echt vormen. Vooral dat ‘samen’-gevoel is heel belangrijk.” Duurzaam Soesterkwartier kiest een iets andere gelijksoortige vorm: de vereniging die zij ‘de Bewust Blutte Bewonersvereniging’ noemen. Het idee daarachter is geen grote financiële contracten aangaan want dat geeft alleen maar hoofdpijn en bepaalt de agenda.

Initiatief.nu: samenwerkende coöperaties

Op 29 september evalueert onder andere Initiatief.nu de meerwaarde van coöperaties: de som is meer dan de som der delen. ‘We laten ons inspireren en leiden door het coöperatieve denken en doen: sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar lijken’. Er wordt inzicht gecreëerd in duurzame geleerde lessen op het gebied van ideaal en passie, visie en missie en de noodzaak van methodieken en middelen, recht en regels, samenwerken en uitwerken. In deze blog vindt u alvast een voorproefje.

De partners van Initiatief.nu

1. Coöperatie De Vrije Uitloop in Breda is een regel-arme ruimte waar mensen via parttime ondernemerschap (een deel van) hun uitkering zelf verdienen.

2. De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier Amersfoort is een broedplaats voor projecten die wijkbewoners zelf ontwikkelen en zelf uitvoeren, zoals Mijn CV is Oké!, Zon Op School en Werkplaats Soesterkwartier.

3. De Future Of Fame Amersfoort ondersteunt jongeren met huiswerk, bieden werkplekken, helpen re-integreren, ondersteunen ondernemers en geven stagiairs de ruimte om betere vakkennis op te doen.

4. De Lucas Community Amsterdam is een zorgcommunity van ondernemende bewoners om als buurtbewoners meer invloed te hebben op de eigen leefomgeving en om de middelen ten goede te laten komen aan de bewoners en ondernemers in de wijk zelf.

5. Weggeefwinkel Amersfoort biedt iedereen de mogelijkheid om gratis, naar behoefte, spullen te halen en overtollige spullen te brengen. De Weggeefwinkel kent geen (betaald) personeel, enkel vrijwilligers en stagiaires.

6. Kies&Co Amersfoort is een landelijke vereniging van en voor begeleiders van kinderwijkraden in kwetsbare wijken. Tijdens democratielessen op de basisscholen in de wijk werken kinderen aan hun eigen plannen voor de wijk.

7. Amargi Den Haag is een vereniging van mensen die zich met elkaar willen bevrijden van geldzorgen. Amargi probeert er vroeg bij te zijn om verdere ellende te voorkomen.

8. Talent in Actie Groningen Met het initiatief Mijn Gereedschapskist zorgt de stichting dat de wijk een wijk kan zijn, waar buurtbewoners in verbinding staan met elkaar. Dat doen ze door iets simpels: het uitlenen van gereedschap.

9. BewonersBedrijf Heechterp Schieringen (Leeuwarden) is het eerste Bewonersbedrijf in Nederland gestart. Hun doel: de wijk verbeteren, zodat bewoners in de wijk blijven wonen. Ook het verminderen van armoede is een belangrijk doel. Iedereen heeft andere zorg nodig, sommigen mensen hebben een beetje extra begeleiding nodig.

10 EDASU staat voor ErvaringsDeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting. Zij leiden deze generatie armen op om als ervaringsdeskundigen zelf de brug te slaan naar zowel mensen in armoede als naar hulpverleners.

11. De Vrije Uitloop heeft een aantal mensen die jaren op de bank hebben gezeten in beweging gekregen en zij zijn nu bezig door middel van parttime ondernemerschap een deel van hun eigen inkomen te verdienen door hun talent in te zetten en te doen waar ze goed in zijn.

12.Buurtmoeders Catering

De coöperatie Buurtmoeders Catering heeft een aantal enthousiaste moeders die vrouwen bij elkaar brengen om gezamenlijk hun krachten te bundelen en catering te verzorgen voor zowel semi- ofwel overheidsinstellingen maar ook particulieren.

Benodigdheden en Oplossingen

De noodzaak van vrijwilligers en geld

In het geval van bijvoorbeeld Lucas Zorg hebben zij geld nodig voor voor een vrijwilligersvergoeding, zodat ze de vrijwilligerskosten kunnen betalen. Omdat zij ook hulpvragers naar het ziekenhuis begeleiden, moeten ze ook reiskosten kunnen betalen. Binnen het project Edasu is geld nodig ondanks dat de cursuskosten per deelnemer door de gemeente worden betaald want daarnaast is het nodig om de organisatie te betalen, zoals projectleiderkosten en communicatiekosten. Ook doen zij alles samen met ervaringsdeskundigen en die moeten ook betaald worden. Edasu heeft inmiddels een aantal opgeleide deskundigen die worden al ingezet bij organisaties als de sociale dienst, het Leger des Heils en kredietbanken. In het geval van Duurzaam Soesterkwartier betreffen het wel veertig tot zestig vrijwilligers die in werkgroepen actief zijn.

Bijna alle 12 genoemde organisaties werken met vrijwilligers waar vaak subsidies voor worden gegeven. ‘Maar daar ligt een gevaar want als de subsidie wegvalt, valt ineens alles weg en daar zou je niet naar moeten streven’ (Buurtmoeders Amsterdam).

Kennis en kunde

Sommigen organisaties zoals duurzaam Soesterkwartier weten veel kennis en kunde te vergaren binnen hun eigen netwerk.`Hoe moeilijk is het om kennis bij elkaar te krijgen? Op het moment dat je een goed plan hebt, ga je een beetje om je heen kijken. Dan hoor je van de een dat een ander daar wat van weet en die moet je eens benaderen. Zo ga je kennis ook opzoeken in je eigen wijk en soms ook daarbuiten. Soms is dat heel lastig. Nu blijkt dat het vanuit de stad ook hartstikke belangrijk wordt gevonden dat we experimenten uitvoeren om energieneutrale woningen te bouwen. Dus waarom zouden we dat niet in deze wijk kunnen doen? We hebben het voor elkaar gekregen om fondsen en ook kunde, van bouwpartijen, van de gemeente, van installateurs bij elkaar te krijgen in deze wijk’. In het geval van Lucas Zorg is meer professionele kennis nodig omdat ze een erkende thuisorganisatie willen worden. Ze hebben kennis en kunde nodig voor HKZ en ISO certificering 9001 in de Zorg en Welzijn. En een organisatie als bijvoorbeeld de Future of Fame heeft een heel specifieke kennisvraag op het gebied van het multimediale omdat ze heel veel opdrachten met betrekking tot het bouwen van websites, animaties, apps en ga zo maar door, krijgen.

Materieel

Ook aan voldoende materieel ontbreekt het vaak. Zo heeft Lucas Zorg door het groeien van de hulpvraag steeds meer nodig zoals fietsen, een busje en computers. Duurzaam Soesterkwartier pakt de vergoeding van materieel aan door geld te vragen voor de diensten die ze leveren; als ze elektricteit leveren door zonnepanelen aan te leggen vragen ze daar ook weer geld voor terug – de gebruikers besparen immers door deze dienst.

Strategische partners

De hoofdsponsors van Initiatief.nu zijn het ministeries van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Cordaid en de Sociale Alliantie. Edasu:’Wat we goed kunnen gebruiken is een landelijke body; strategische partners die ons helpen om dit goed op poten te zetten…We merken dat we hier in Noord-Nederland en vooral in Oost-Groningen een sterke groep mensen om ons heen hebben staan, die echt betrokken zijn bij dit project en er voor staan, deuren openen en een stevige kring om ons heen vormen. Die kring wensen we voor het landelijke ook toe; een stevige kring van ambassadeurs, van ingangen, van partners hebben, die samen met ons het project landelijk vorm gaan geven.’

Daarnaast hebben de initiatieven al veel andere strategische partners. Lucas Zorg werkt samen met de gemeente en het stadsdeel Nieuw-West en dat loopt goed. In het kader van het huishoudgedeelte, zijn ze nu ook opgenomen in een experiment van de gemeente Amsterdam, het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West en de onderwijsinstellingen, waaronder de Hogeschool van Amsterdam en ROC Capabel (volwassenenonderwijs). Ten slotte hebben ze vanuit het bedrijfsleven een sponsor: een Marokkaanse slager/groenteman die de activiteiten ‘samen koken en samen eten’ sponsort. De Werkplaats Soesterkwartier creëert werkgelegenheid in de wijk, hulp in de huishouding en bijvoorbeeld klussenonderhoud bij huurwoningen. ‘Dat doe je niet meer gewoon met de mensen zelf, dan heb je echt partnerships nodig. Dan ga je zo’n bondje sluiten met het wijkteam van het

Soesterkwartier en dan ga je een bondje sluiten met de woningcorporatie, zoals we nu aan het doen zijn met de woningcorporatie Portaal’. Ook binnen het project Edasu wordt met verschillende partners samengewerkt: ‘Daar kun je verschillende differenties in aanbrengen. De één is echt een samenwerkingspartner, zoals ROC Noorderpoort. Zij verzorgen het onderwijs en daar hebben wij veel samenwerkende gesprekken mee, over hoe we dit gaan vormgeven.. daarnaast is de gemeente belangrijk en zijn welzijnsorganisaties belangrijke samenwerkingspartners zowel om het op poten te zetten maar ook om de opleidingsplaatsen af te nemen.’

Samen Initiatief.nu ontwikkelen

Picknick De Sociale coöperaties van Initiatief.nu ontmoeten elkaar vier keer per jaar tijdens een zomer-herfst-winter- of lente picknick. Ze organiseren bijeenkomsten zoals SocialLabs; inloopdagen waar iedereen die geïnteresseerd is in Sociale Coöperaties een kijkje kan komen nemen.

Social talks

Initiatief.nu maakt gebruik van online Social Talks: een online omgeving waardoor deelnemers niet naar elkaar toe hoeven te komen. Er worden sprekers of ervaringsdeskundigen uitgenodigd die experts zijn op gebied van een actueel thema. De volgende dag wordt de uitzending online gezet. Enkele voor beelden van besproken thema’s in 2016 en 2017 zijn: ‘Incasso vrije wijken’, ‘Kinderen in armoede’, ‘Solidariteit en Bijzonder Statuut’ en ‘Sociaal Aanhouderschap’.

Verder is de website een bron van waardevolle informatie op het gebied van hoe de verschillende organisaties omgaan met benodigdheden (bv locatie, geld en materiaal), kennis en kunde, passie en motivatie.

Delen documenten

Op de Initiatief.nu zijn ook belangrijke documenten beschikbaar als: ‘Methodiek Bewondernemers’, ‘stappenplan voor het ontwikkelen van een Bijzonder Statuut’, ‘hoe je een wijkraad opstart’ en ‘hoe ga je als een sociale onderneming om met vrijwilligerwerk’.

De deelnemers hopen dat de landelijke manifestatie op 29 september leidt tot veel nieuwe contacten, ondersteuning op zowel klein als groot niveau, van lokale initiatieven tot overheden. Peer’m uit de armoede is een term voor de snelheid waarmee wij armoede in Nederland achter ons willen laten.

09/01/17 – Mensen pakken zich samen voor een nieuw sociaal contract – Nicole Estejé

De relatie tussen overheid en burgers is al jaren broeierig. Of het nu gaat over een teveel aan regels of om de manier van werken in de systeemwereld die haaks staat op de ‘mores’ van de leefwereld: het broeit al jaren. Door die dualiteit lijken we over het hoofd te zien waar het eigenlijk echt om gaat: de relatie tussen burgers onderling. De overheid immers is geen op zichzelf staande entiteit zoals mensen dat wel zijn. De overheid is een afgeleid instituut, ingesteld door mensen – burgers – die de overheid een aantal bevoegdheden hebben gegeven ten behoeve van een goed onderling samenleven. De échte bron van de broeierigheid ligt dus eigenlijk in het sociale, in de relatie tussen burgers onderling. Langzaam sijpelt dit inzicht op verschillende plekken door. Het samenspel van twee domeinen, het private domein van burgers onderling en het publieke domein, dat de bevoegdheden van de overheid regelt, lijkt niet meer toereikend om bestaanszekerheid van iedereen te garanderen. In hun dagelijkse leven ervaren steeds meer mensen dat de overheid niet langer de omstandigheden kan scheppen en behouden die mensen in staat stellen om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving en voor henzelf en anderen kwaliteit van leven te bewerkstelligen. En de genetwerkte samenleving maakt het tegelijkertijd onmogelijk voor mensen om geheel op zichzelf terug te vallen. Zijn we toe aan een nieuw sociaal contract?

Die vraag ligt aan de basis van initiatieven van diverse groepen burgers die samen een sociale coöperatie opzetten: collectieven van mensen die zelf de handen ineen slaan om hun eigen situatie te verbeteren, en die van mensen om zich heen. Coöperatie staat daarbij voor samenwerken: samen dingen voor elkaar krijgen die niet zomaar lukken als je er alleen voor staat. Want of het nu gaat om inkomen, een woning, zorg of de buurt waarin je leeft: zonder hulp en aandacht van en voor elkaar kom je er niet.

Sociale Coöperaties ontwikkelen vanuit de alledaagse werkelijkheid een nieuw domein die qua aard en vorm afwijkt van de twee vertrouwde domeinen van markt en overheid. In plaats van sociale arrangementen die door de overheid gedragen en uitgevoerd worden en door de mensen worden afgenomen, maken mensen eigen voorzieningen waaraan iedereen in staat gesteld wordt deel te nemen. Dat geeft een heel eigen, nieuwe dynamiek aan de sociale en economische ontwikkeling van gemeenschappen. Dat klinkt mooi maar het is ook spannend. Want voor het handelen van zowel burgers onderling als voor het handelen van de overheid hebben we door de eeuwen heen een heel web van regels en wetten ontwikkeld. Dat web is zo groot geworden dat veel regels tegenwoordig ter discussie zijn komen te staan: ont-regelen lijkt de norm geworden. We lopen daarmee het risico over het hoofd zien dat veel van die regels ooit ontwikkeld zijn om juist het samenleven soepel te laten lopen, iedereen gelijke rechten en kansen te geven en ons(zelf) tegen willekeur te beschermen.

Door hun activiteiten en manier van organiseren brengen sociale coöperaties vragen aan het licht over hoe we onze samenleving in willen richten. Dat doen ze met nieuwe instrumenten: een Bijzonder Statuut om nieuwe relaties tussen mensen onderling te smeden en met Sociaal Aandeelhouderschap van de overheid om de publiekrechtelijke waarborgen – waaronder solidariteit, het voorkomen van willekeur en transparante rechtsgang – veilig te stellen. Zo vormen ze bouwstenen voor een bestuurlijke vernieuwing van onze samenleving. Want… tussen wil en wet ligt een wereld van mensen. En: zoveel mensen, zoveel wensen. Waar een wil is, is een wet?